Na pytanie odpowiada Nina Jędrzejczak-Klimek, Biuro Rachunkowe Horizon Finance

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), które Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 1 kwietnia 2018 r, to mechanizm polegający na tym, że nabywca będzie mógł dokonać płatności za nabyty towar lub usługę w następujący sposób:

 • zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy,
 • pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy. Banki i SKOK-i będą miały obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT i nie będą wymagać zawarcia odrębnej umowy w tym zakresie. Ponadto, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do tzw. transakcji B2B .

Dodatkowo trzeba podkreślić, że projekt mechanizmu podzielonej płatności zakłada dobrowolność jego stosowania. Inicjatywa będzie należeć do nabywcy towarów lub usług i może być stosowana w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – to sam nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu.

Jakie będą obowiązywać zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT ?

Rachunek VAT będzie służył wyłącznie do:

 • dokonywania płatności VAT z tytułu nabycia towarów i usług na rachunek VAT dostawcy,
 • zwrotu kwoty VAT na rachunek VAT nabywcy w przypadku gdy temu nabywcy wystawimy fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania,
 • zapłaty należytego VAT do urzędu skarbowego

Jakie korzyści ma przynieść mechanizm podzielonej płatności dla systemu podatkowego ?

 • przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym,
 • eliminować ryzyko znikania podatników bez odprowadzenie należytego podatku VAT
 • transparentność rozliczeń VAT-owskich
 • przeciwdziałać wyprowadzaniu pieniędzy za granicę.

I to co najbardziej interesuje przedsiębiorcę – jakie korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie miał sam przedsiębiorca ?

Dla nabywcy towarów i usług korzystającego z mechanizmu podzielonej płatności :

 • nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji (sankcje VAT w wysokości 30 % lub 100 %)
 • nie będą wykorzystywane regulacje o odpowiedzialności solidarnej
 • nie będą miały zastosowania podwyższone odsetki za zwłokę
 • jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni). Zwrot w tym terminie dotyczyć ma całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy nie.

Dla dostawcy towarów i usług do których został zastosowany mechanizm podzielonej płatności :

 • jeżeli dostawca ureguluje podatek należny zgromadzony na rachunku VAT we wcześniejszym terminie to kwota należnego podatku będzie pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru ustalonego w projekcie ustawy: kwoty zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej , stopy referencyjnej NBP oraz liczby dni od faktycznego terminu zapłaty.

A jakie faktycznie przyniesie korzyści i ewentualne niekorzyści powyżej opisany mechanizm okaże się za parę miesięcy. Z pewnością ryzyko pogorszenia płynności, ze względu na podział płatności na cześć netto i VAT, z ryzykiem otrzymania tylko części zapłaty, jest czymś, co może zaboleć przedsiębiorcę.

Nina Jędrzejczak-Klimek

Biuro Rachunkowe Horizon Finance

www.horizonfinance.pl