Na pytanie odpowiada Nina Jędrzejczak-Klimek, Biuro Rachunkowe Horizon Finance

Zbliża się nowy rok, a co za tym idzie – osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie miała możliwość zmiany formy opodatkowania. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność, ma prawo wybrać, w jaki sposób będzie opodatkowywać swój dochód. Raz wybrana forma opodatkowania obowiązuje podatnika w każdym roku i nie musi jej zgłaszać co roku. Natomiast, jeśli podatnik chce dokonać zmiany formy opodatkowania, może to zmienić jedynie w terminie do 20 stycznia.

Zmianę formy opodatkowania możemy dokonać samodzielnie, składając w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie lub przesyłając je listem poleconym lub elektronicznie na formularzu CEIDG-1, przy czym ostatni sposób wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo potwierdzonego profilu zaufanego.

Jednak przed dokonaniem wyboru/zmiany formy opodatkowania od nowego roku podatkowego należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych form opodatkowania, które obowiązują na chwilę obecną:

Skala podatkowa – tutaj rozróżniamy dwie stawki podatkowe: 18%, która to obowiązuje do kwoty dochodu 85.528 zł (w 2017 roku), powyżej dochód opodatkowany jest stawką 32%.

Przy podatku liniowym, niezależnie od wysokości dochodu, obowiązuje jedna stawka – 19%.

Jednakże graniczna kwota 85.528 zł nie jest jedynym wskaźnikiem, który powinien być brany pod uwagę w kwestii wyboru formy opodatkowania. Korzystanie z podatku liniowego wiąże się z wieloma ograniczeniami, co pokazuje tabela poniżej:

skala podatkowa

podatek liniowy

prawo do skorzystania z ulg podatkowych,

TAK

NIE

prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

TAK

NIE

prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

TAK

NIE

możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,

TAK

NIE

kwota wolna od podatku

TAK

NIE

możliwość odliczenia w danym roku podatkowym opłaconej składki zdrowotnej od wyliczonego podatku

TAK

TAK

A co za tym idzie, skala podatkowa będzie z pewnością korzystna:

  • jeśli nasz współmałżonek nie pracuje lub niewiele zarabia (wtedy nasze dochody możemy zsumować i następnie je dzielimy i wówczas pomimo tego, że wysokość dochodów jednego z małżonków wskazywałaby na II próg podatkowy, wspólne rozliczenie może spowodować, że w rzeczywistości dochody będą podlegały opodatkowaniu wg stawki 18%)

  • dla singla samotnie wychowującego dziecko, gdyż jego dochód jest obliczany jak powyżej

Natomiast jeśli dochód podatnika znacznie przekracza kwotę 85.528 zł i powyższe ulgi nie będą wykorzystane, wtedy z pewnością warto być na podatku liniowym.

Nina Jędrzejczak-Klimek

Biuro Rachunkowe Horizon Finance

www.horizonfinance.pl