W kilku obszarach finanse przedsiębiorcy na początku roku 2018 różnią się znacznie od przepisów z roku 2017. Trzeba je znać, żeby np. nie podpisać złej umowy z wykonawcą umowy o dzieło! Oto szybka ściąga z najważniejszymi zmianami.

O dwóch dużych zmianach w systemie podatkowym jakie mają miejsce w 2018, pisałam w poprzednich artykułach, a mianowicie:

Ponadto, w ramach całego projektu JPK i uszczelniania systemu podatkowego, w lipcu podatników czeka jeszcze kolejna zmiana. Podmioty, które prowadzą elektroniczną dokumentację księgową, na żądanie urzędu skarbowego, będą musiały również wysyłać inne struktury JPK, np. swoje faktury, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane o stanach magazynów, księgi przychodów i rozchodów i ewidencje przychodów.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku 

W 2018 r. wzrosła po raz kolejny kwota wolna od podatku: z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Oznacza to, że osoby zarabiające rocznie do 8 tys. zł nie zapłacą podatku, czyli korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent. W przypadku dochodów w przedziale 8-13 tys. zł, kwota wolna stopniowo spada od poziomu 8 tys. zł. Osoby zarabiające powyżej 13 tys. zł, ale mniej niż 85 528 zł, mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł (w praktyce oznacza to pomniejszenie podatku o 556,02 gr). Kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo pomniejszana aż do 0 zł, gdy podatnik osiągnie dochód w wysokości 127 000 zł.

Zmiany opodatkowania najmu mieszkań 

Od stycznia obowiązuje ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Jednocześnie wprowadzono stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.

Wyższy limit, ale węższy zakres kosztów uzyskania przychodów 

Rząd podniósł o 100 proc. roczny limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2018 r. wynosi on 85 258 zł. Z obniżonych kosztów uzyskania przychodów będą jednak mogli skorzystać wyłącznie przedstawiciele wybranych zawodów, prowadzących działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej oraz publicystyki. Preferencja ta będzie dotyczyła wyłącznie wyżej wymienionych grup podatników, przez co stracą m.in. copywriterzy, inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd. Czyli wszyscy, którzy do tej pory korzystali z tej stawki, jeśli spełniali warunek uzyskania przychodów z tytuły wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które były przedmiotem prawa autorskiego.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrosła wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów. To bardzo korzystna i oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana, gdyż bezpośrednie zaliczenie wyższych wartościowo zakupów do kosztów może poprawić płynność finansową firmy, ponieważ automatycznie wpływa na obniżenie podatku.

Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł. Nowe zasady opłacania zaliczek są dobrowolne. Uprawnienie to dotyczy podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub 19%-wym podatkiem liniowym. Jedynie podmioty prowadzące działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą mogły z tego prawa skorzystać.

Limity zwolnień podatkowych

Wzrosną limity m.in z tytułu:

  • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 380 zł > 1000 zł
  • świadczeń z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – 2280 zł > 3000 zł
  • dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – 760 zł > 2000 zł

Zmian jest wiele, a szykuje się jeszcze więcej!

Nina Jędrzejczak-Klimek
Biuro Rachunkowe Horizon Finance
www.horizonfinance.pl